Stowarzyszenie dla Dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju

STATUT

Stowarzyszenie na rzecz dzieci z Domu Dziecka
w Trzcińsku-Zdroju

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie na rzecz dzieci z domu dziecka w Trzcińsku-Zdroju” i zwane jest w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem.

§ 2
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu niesienia pomocy domom dziecka, a w szczególności wychowankom Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju.

§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Trzcińsko-Zdrój. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizowania celów statutowych, Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz.104 z późn.zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późn.zm.), ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 874 z późn.zm.) oraz w oparciu o przepisy niniejszego statutu.

§ 5
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 6
Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 7
Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieograniczony.

Rozdział II
Cele, zadania oraz sposoby ich realizacji

§ 8
Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc wychowankom domów dziecka, a w szczególności pomoc dla Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju, jako placówki opieki całodobowej, która zaspokaja potrzeby życiowe dziecka, zgodnie z ustalonymi standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo-wychowawczych.

§ 9
Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez:

1. Prowadzenie działań na rzecz pomocy dzieciom dla właściwego i prawidłowego rozwoju, poprawy warunków wychowawczych, zdrowotnych i materialnych oraz umożliwienie prawidłowego przebiegu procesu rozwoju i socjalizacji.
2. Działania na rzecz powrotu dzieci do rodzin naturalnych – współpraca z rodzinami poprzez pomoc w podejmowaniu wszelakich terapii, aktywizowanie do działań na rzecz poszukiwania pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych – szkolenia i prelekcje.
3. Zaspakajanie potrzeb emocjonalnych, kompensujących brak domu rodzinnego – poszukiwanie rodzin zaprzyjaźnionych, zastępczych i adopcyjnych.
4. Ochronę i promowanie praw dzieci i młodzieży.
5. Pomoc byłym oraz usamodzielniającym się wychowankom w kształtowaniu ich dalszych warunków bytowych.
6. Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży.
7. Organizowanie imprez sportowych, artystycznych i kulturalnych integrujących dzieci i młodzież z domów dziecka ze społecznością lokalną oraz działania na rzecz integracji europejskiej.
8. Organizowanie spotkań i prelekcji dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
9. Organizowanie społecznego wolontariatu oraz jego promocja w szerszych kręgach społecznych i środkach masowego przekazu.
10. Udział w programach społecznych, inicjowanie własnych.
11. Współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w środowisku rodziców i dzieci oraz z osobami prawnymi, fizycznymi, celem realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia.
12. Wsparcie dla działań Domu Dziecka w osiągnięciu standardów wychowania i opieki oraz standardów usług świadczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
13. Nawiązywanie kontaktów z państwowymi oraz pozarządowymi instytucjami i organizacjami a także organizowanie akcji ofiarności społecznej, pozyskiwanie partnerów, darczyńców, sponsorów celem współpracy i pozyskiwania środków finansowych.
14. Gromadzenie środków na remonty i modernizację Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju celem poprawy warunków mieszkalno-bytowych dzieci i młodzieży.
15. Organizowanie szkoleń, seminariów i wykładów dla członków Stowarzyszenia oraz pracowników Domu Dziecka, celem doskonalenia wiedzy i umiejętności podnoszących jakość świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych.
16. Finansowe i rzeczowe wspieranie najzdolniejszych wychowanków oraz byłych wychowanków Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie uzyskując godność członka wspierającego na zasadach określonych statutem.

§ 11
Stowarzyszenie posiada członków:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych

§ 12
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która:
1. jest pracownikiem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 w Trzcińsku-Zdroju, zatrudnionym przynajmniej w wymiarze ½ pełnego etatu na czas nieokreślony.
2. złoży deklarację członkowską na piśmie do Zarządu
3. przedstawi pozytywną opinię przynajmniej dwóch członków Stowarzyszenia
4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo.

Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
2. zasiadania w organach władzy Stowarzyszenia tj. w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
3. decydowania w drodze głosowania podczas Walnego Zgromadzenia o przyjęciu nowych członków
4. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
5. udziału w zebraniach, wykładach oraz w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
6. zgłaszania wniosków co do dalszej działalności Stowarzyszenia

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
3. regularnego opłacania składek.

§ 14
Członkowie zwyczajni, którzy utracili pracę w Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju, bądź odeszli na emeryturę czy też z innych powodów nie spełniają warunków dla członków zwyczajnych określonych w § 12 pkt. a – nie tracą tytułu członka zwyczajnego, jeżeli sami nie złożą wniosku o rezygnację.

§ 15
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która złoży stosowną deklarację członkowską na piśmie do Zarządu.
Członkiem wspierającym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, nie mogą zasiadać w organach władzy Stowarzyszenia, mogą jednak uczestniczyć – wyłącznie z głosem doradczym – w obradach Walnego Zgromadzenia.
Poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
§ 17
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 18
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 19
Członkowie honorowi są przyjmowani do Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów członków uprawnionych do głosowania i są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 20
Członkami wspierającymi oraz honorowymi Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy.

§ 21
Utrata członkostwa następuje na skutek:
a). pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
b). wykluczenia przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu:
– z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
– z powodu notorycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia
– z powodu niepłacenia składek przez okres pół roku
c). wykluczenia przez Walne Zgromadzenie na wniosek minimum pięciu członków
Stowarzyszenia z wyszczególnieniem zarzutów
d). utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku
e). śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 22
W przypadku pojawienia się wszelkich kwestii spornych (odmowa przyjęcia do Stowarzyszenia, utrata członkostwa, zmiany statutowe członka w organizacji itp.) przysługuje zainteresowanym prawo odwołania się do Walnego zgromadzenia Członków.
Uchwały Walnego Zgromadzenia członków są ostateczne i odbywają się w głosowaniu jawnym bądź tajnym – zależnie od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie, a decyzje zapadają bezwzględną większością głosów.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 23
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna.

§ 24
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym lub jawnym bezwzględną większością głosów osób uprawnionych do głosowania.

§ 25
Uchwały władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 26
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W jego obradach biorą udział:
1. członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,
2. członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.

§ 27
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne, a jego obrady prowadzi Prezes Zarządu lub członek Zarządu; obrady są protokołowane; protokół podpisuje prowadzący zebranie oraz protokolant.

§ 28
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§ 29
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek członków Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku informując o terminie i miejscu na co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem.

§ 30
W przypadku nie uzyskania wymaganego kworum Walnego Zgromadzenia Członków
(tj. obecności przynajmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania) prowadzący posiedzenie zobowiązany jest ustanowić kolejny termin Walnego Zgromadzenia Członków, w czasie nie krótszym niż 14 dni, nie dłuższym jednak niż 30 dni.

§ 31
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne lub tajne, zależnie od podjętej uchwały.

§ 32
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy:
1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalania zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie budżetu,
7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
12. podejmowanie uchwały o rozwiązanie Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 33
Powołanie pierwszego składu władz Stowarzyszenia (tj. Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej) powierza się zebraniu założycielskiemu.

§ 34
Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków – reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 35
Zarząd składa się z 4 członków: prezesa, wiceprezesa oraz 2 członków Stowarzyszenia.

§ 36
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§ 37
Do kompetencji zarządu należy:
1. realizacja celów Stowarzyszenia,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
8. przyjmowanie i skreślanie członków oraz zmiany ich statusu członkostwa,
9. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Stowarzyszenia,
10. pobieranie składek członkowskich,
11. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
12. składanie sprawozdań właściwym organom kontroli zewnętrznej.

§ 38
Do opracowania poszczególnych programów ekonomicznych lub ekonomiczno-organizacyjnych i przedłożenia wniosków, zarząd może powołać zespoły pomocnicze, komisje problemowe określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac.

§ 39
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia; składa się z 3 członków: przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

§ 40
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Zarządu,
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 41
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 42
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo.

§ 43
W przypadku gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje podczas obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w drodze głosowania jego członków.

Rozdział V
Środki finansowe i majątek Stowarzyszenia.

§ 44
Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku. Cały dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową. Niezbędne środki materialne i finansowe służące do realizacji zadań i osiągnięcia celów Stowarzyszenia tworzą: składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dotacje, subwencje, dochody z majątku Stowarzyszenia, odsetki i dochody z kapitału oraz ofiarność publiczna.

§ 45
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 46
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 47
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są dwa podpisy: Prezesa Zarządu oraz jednego Członka Zarządu – działających wspólnie i w porozumieniu.

§ 48
Niedopuszczalnym jest:
1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii, prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu danej organizacji;
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 49
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, członków uprawnionych do głosowania.

§ 50
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 51
w sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Rozdział VII
Postanowienia przejściowe

§ 52
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejonowego.


Możliwość komentowania jest wyłączona.